Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Pivovar Corvus s.r.o.

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len „VOP“)

 1. Predávajúcim v internetovom obchode corvusbrewery.sk je spoločnosť Pivovar Corvus s.r.o. so sídlom Komenského 17, Košice 040 01, Slovensko.
 2. Kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).
 3. Minimálna objednávka v internetovom obchode corvusbrewery.sk je 1 eur s dph. Ak má kupujúci v košíku tovar v menšej hodnote ako 1 eur s dph, bude na to pri vstupe do košíka upozornený.
 4. Kupujúci bude v procese objednávky vyzvaný uviesť osobné údaje (fakturačná a dodacia adresa, kontakt), ktoré sú potrebné pre správne vystavenie daňového dokladu a správne doručenie objednávky. Tieto polia sú označené hviezdičkou a v prípade, že budú v čase potvrdenia objednávky nevyplnené, bude na to upozornený. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno a priezvisko, adresa, telefón).
 5. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. čakáme na tovar, čakáme na platbu, objednávka zrušená, tovar bol expedovaný, a pod.).
 6. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo predávajúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba), alebo tovar dodá predávajúci vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 7. Kupujúci môže využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  a) Platba pri odbere – kupujúci zaplatí za objednaný tovar v hotovosti pri jeho prevzatí. Poplatok za tento typ platby je 0€ s dph.
  b) Platba prevodom na účet – kupujúci zaplatí za objednaný tovar prevodom na účet IBAN: SK26 8330 0000 0022 0135 5843. Tovar bude expedovaný po prijatí platby. Lehota na zaplatenie je 5 pracovných dní. V prípade nezaplatenia objednávky do 5 pracovných dní bude objednávka predávajúcim stornovaná.
  c) (aktuálne v príprave) Platba kartou – kupujúci zaplatí za objednaný tovar kartou prostredníctvom zabezpečeného systému TrustCard. Pri zvolení tejto možnosti bude kupujúci po potvrdení objednávky automaticky presmerovaný na platobnú bránu. Podporované typy kariet – VISA, Mastercard a Maestro.
  d) (aktuálne v príprave) Internet banking – kupujúci zaplatí za objednaný tovar internet bankingom prostredníctvom zabezpečeného systému. Pri zvolení tejto možnosti bude kupujúci po potvrdení objednávky automaticky presmerovaný na platobnú bránu.
 8. V prípade doručenia objednávky na kupujúcim zadanú adresu bude kupujúcemu vypočítaná a vyúčtovaná suma za prepravné nasledovným spôsobom: objednávka tovaru v hodnote do 24,99 € s dph / prepravné 5,9 € s dph, objednávka tovaru v hodnote od 25 € s dph do 49,99 € s dph / prepravné 3,0 € s dph, objednávka tovaru v hodnote nad 50 € s dph / prepravné grátis. Balné 1,50 €.
 9. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote po prijatí objednávky. Dodacia lehota začína plynúť po prijatí objednávky v prípade spôsobu platby „platba pri odbere“ a po prijatí platby v prípade spôsobov platby „Platba kartou, Internet Banking, Platba prevodom na účet„. Maximálna dodacia lehota objednávky je dodacia lehota produktu s najdlhšou dodacou lehotou nachádzajúceho sa v objednávke. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.
 10. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade spôsobu platby „platba pri odbere“. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ spolu s dodaným tovarom, prípadne mu bude zaslaný v elektronickej podobe.
 11. V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci bude požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená výpočtom na základe váhy tovaru, maximálne však vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má kupujúci termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná. Kupujúci môže požiadať o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, nie je však v tomto prípade možné využiť spôsob platby „platba pri odbere“.
 12. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nebol tovar zakúpený a prevzatý osobne u predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomne, alebo elektronicky vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, obalu, a pod.) kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu predávajúceho (ale nie formou dobierky). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky, alebo v súvislosti s ňou, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci môže v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar súčasne s oznámením o odstúpení od zmluvy, alebo následne najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 13. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.
 14. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby akcie.
 15. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú zadaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od zmluvného prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamácia viditeľne poškodenej zásielky, prevzatie ktorej bez vád potvrdil kupujúci zmluvnému prepravcovi, nebude predávajúcim uznaná ako oprávnená a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. V prípade neviditeľného poškodenia zásielky (poškodenie je zistené po rozbalení zásielky) je kupujúci povinný ihneď kontaktovať predávajúceho.
 16. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch o tom predávajúci informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.
 17. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
 18. Kupujúci po odoslaní objednávky alebo registrácii môže obdŕžať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.
 19. Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním elektronického formulára s objednávkou alkoholu kupujúci zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.
 20. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 21. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.
 22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 23. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
 24. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, reklamačný poriadok.

24.1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru v rozsahu podľa zákona § 622 a § 623.

b) Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho a zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (ďalej len „Reklamácie“).

c) „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Pivovar Corvus s.r.o. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

24.2. Záručné podmienky

a) Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

b) Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

c) Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, s výnimkami stanovenými Zákonom.

d) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

e) V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

24.3. Vybavenie reklamácie

a) Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho.

b) V prípade opodstatnenej reklamácie bude tovar vymenený za nový. V prípade, že je tovar v tomto čase u predávajúceho vypredaný, bude mu vrátená obstarávacia suma.

c) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

d) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1.) výmenou tovaru,

2.) vrátením kúpnej ceny tovaru,

3.) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

4.) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

e) V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

f) V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky spoločnosti: Pivovar Corvus s.r.o, Komenského 17, 040 01 Košice, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nebudú prevzaté.

g) Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, alebo SMS.

24.4. Záverečné ustanovenia

a) V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

b) Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.12.2020. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

24.5 Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

 1. Odstúpenie od zmluvy. V zmysle § 7 a nasl.Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaju tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene doplnení niektorých zákonov. Kupujúci je povinný požiadať o odstúpenie od zmluvy zaslaním žiadosti písomne alebo elektronicky na Emailovú adresu info@corvusbrewery.sk.
 1. Formulár pre uplatnenie reklamácie(link) a Formulár pre uplatnenie reklamácie sudového piva(link)
 2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice, Slovenská republika, odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č.: +421 55 622 76 55.
 3. Kupujúci môže využiť riešenie sporov mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ARS). Kupujúci má právo podať návrh na začatie ARS subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam týchto subjektov nájde na stránke www.mhsr.sk. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov. Podrobnejšie informácie o celej problematike sa nachádzajú v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

Tieto VOP sú platné od 01.12.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.